REGULAMIN PENSJONATU „NOWAK”

1.    Przedmiot regulaminu
1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2.    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie pensjonatu.
3.    Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie pensjonatu www.pensjonatnowak.pl
2.    Doba hotelowa
1.    Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby hotelowe.
2.    Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3.    Przyjazdy i wyjazdy z Pensjonatu są możliwe w godzinach od 7:00 do 22.00. W przypadku innych godzin przyjazdu i wyjazdu należy o tym fakcie powiadomić recepcję.
4.    Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Pensjonat może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
5.    Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w pensjonacie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
3.    Rezerwacja i meldunek
1.    Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2.    Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3.    Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 10:00 do godziny 22:00.
4.    Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu pensjonatu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników pensjonatu lub innych osobach przebywających w pensjonacie.
5.    Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
6.    W przypadku odwołania rezerwacji wpłacona zaliczka nie zostaje zwrócona. Istnieje możliwość wykorzytania zaliczki na kolejny pobyt w terminie do 6 miesięcy jeżeli została ona anulowana nie mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem.
7.    W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
4.    Usługi
1.    Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2.    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3.    Pensjonat ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w pensjonacie,
- sprzątanie pokoju ( na życzenie ) i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4.    Dodatkowo na życzenie Gościa, pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowanie bagażu Gościa,
- zamawianie taksówki.

5.    Odpowiedzialność Gości
1.    Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2.    Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe z jego winy.
3.    W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pensjonatu.
4.    Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien: wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i oddać klucz do pokoju.
6.    Zwrot rzeczy pozostawionych
1.    Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2.    W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, pensjonat przechowa powyższe przedmioty przez okres miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność pensjonatu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
3.    Pensjonat nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gości hotelowych, które nie zostały złożone do depozytu.
7.    Cisza nocna
1.    W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
8.    Reklamacje
1.    Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2.    Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3.    Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
9.    Postanowienia dodatkowe
1.    W pensjonacie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia świeczek i papierosów. Niezastosowanie się do zakazu grozi karą w wysokości 50,00 zł.
2.    W pokojach pensjonatu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3.    Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pensjonat i Restauracja NOWAK z siedzibą w Łapszach Niżnych przy ul. Długiej 132 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w pensjonacie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez pensjonat. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
4.    Zakazuje się prowadzenia na terenie pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
5.    Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości pensjonatu.
6.    Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
10.    Informacje dodatkowe:
1.    Śniadania serwowane są od godziny 8:00 do godziny 10:00. W przypadku nie pojawienia się Gościa na śniadaniu, jego koszt nie jest zwracany.
2.    Restauracja w obiekcie czynna jest od 10:00 do 21:00 ( Pon-Pt ) oraz od 10:00 do 22.00 ( Sob-Nd )
w sezonie, natomiast poza sezonem od 10:00 do 20:00 ( Pon-Pt) oraz od 10:00 do 21:00 ( Sob-Nd)


*Regulamin dotyczy gości indywidualnych dla grup obowiązują dodatkowe uzgodnienia z organizatorem.


DANE DO PRZELEWU

Pensjonat i Restauracja Nowak
ul. Długa 132
34-442 Łapsze Niżne

07 1600 1358 0002 0307 6552 0001

SWIFT: PPABPLPK

IBAN: PL 07 1600 1358 0002 0307 6552 0001

( Nie pokrywamy kosztów przelewu)